Nuostatai 2018-09-27T05:23:49+00:00

 

PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-185

ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, Mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Tarnybos oficialusis pavadinimas – Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba. Tarnyba įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

3. Tarnybos įsteigimo data ir veiklos pradžia – 2017 m. rugpjūčio 31 d.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Priklausomybė – savivaldybės.

6. Savininkas – Šiaulių rajono savivaldybė, kodas 111105171, Vilniaus g. 263, Šiauliai, LT-76337 Šiauliai. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių rajono savivaldybės taryba – sprendžia Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Tarnybos buveinė – V. Dambrausko g. 17-2, LT-81184 Kuršėnai, Šiaulių rajonas. Tarnybos vieša informacija ir pranešimai skelbiami Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.siauliurai.lt

8. Tarnybos grupė – švietimo pagalbos įstaiga, kodas 3150.

9. Tarnybos tipas – švietimo pagalbos tarnyba, kodas 3153.

10. Tarnybos pagrindinė paskirtis – švietimo pagalbos įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra teikti mokiniui, mokytojui ir (ar mokyklai) pedagoginę psichologinę, informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą.

11. Tarnyba yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą, blanką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II SKYRIUS TARNYBOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ(SI) ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO TVARKA

12. Tarnybos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

13.Tarnybos veiklos rūšys:

13.1. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

13.2. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

13.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

13.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

13.5. kitos veiklos rūšys:

13.5.1. spausdinimas ir įrašų laikmenų tiražavimas, kodas 18;

13.5.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

13.5.3 leidybinė veikla, kodas 58;

13.5.3. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;

13.5.5. nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.50;

13.5.6. moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas 72;

13.5.7. ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;

13.5.8. kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla, kodas 79.90;

13.5.9. posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30;

13.5.10. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;

14.Tarnybos veiklos tikslai:

14.1. užtikrinti švietimo pagalbos teikimą Šiaulių rajone gyvenantiems vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir švietimo įstaigoms, jų vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams;

14.2. didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, padedant jiems įveikti socialinę atskirt), atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, atskleisti ir realizuoti savo žmogiškuosius resursus, teikiant reikalingą ekspertinę, konsultacinę, informacinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokykloms ir mokytojams.

15.Tarnybos veiklos uždaviniai:

15.1. teikti pagalbą mokytojui, mokyklai, kitų profesijų darbuotojams ir kitiems asmenims (informacinę, konsultacinę, metodinę, kvalifikacijos tobulinimo, gerosios patirties sklaidos);
15.2. sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

15.3. įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius ir nustatyti jų lygį, nustatyti vaiko brandumą mokyklai, pedagogines, psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas išspręsti;

15.4. stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;

15.5. padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą;

15.6. plėtoti vaikų, mokinių ir jaunimo pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, ugdyti jų pilietiškumą bei visuomeniškumą.

16.Tarnybos funkcijos:

16.1.   teikia informacinę, kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą pedagoginiams darbuotojams ir mokykloms, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius;

16.2. inicijuoja, rengia ir įgyvendina kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) programas bei projektus pedagogams, mokiniams, mokyklų bendruomenėms, kitų institucijų darbuotojams bei visuomenės atstovams;

16.3. tiria ir prognozuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių ir kitų neformaliojo švietimo paslaugų poreikius;

16.4. plečia ir aktyvina ryšius su šalies ir užsienio kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, įvairiais fondais, organizacijomis, dalyvauja tarptautinių kvalifikacijos tobulinimo institucijų veikloje;

16.5.  informuoja visuomenę apie kvalifikacijos, kompetencijų tobulinimo, saviugdos ir savišvietos poreikių tenkinimo galimybes;

16.6. kaupia ir skleidžia informaciją apie Šiaulių rajono savivaldybės mokytojų kvalifikacijos tobulinimą(si), metodinę veiklą;

16.7. konsultuoja rengiant kvalifikacijos tobulinimo programas, ruošiant projektus;

16.8. organizuoja savanorišką bei visuomenei naudingą veiklą;

16.9. koordinuoja vaikų ir jaunimo organizacijų veiklą rajone;

16.10. sudaro sąlygas veikti įvairioms organizacijoms, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

16.11. planuoja ir organizuoja neformaliojo švietimo rajoninius, regioninius, šalies bei užsienio renginius, šventes, parodas, ekskursijas mokiniams ir edukacines išvykas mokytojams, apibendrina rezultatus;

16.12. organizuoja mokinių dalykines olimpiadas ir konkursu, bei olimpiadų rajoninius. regioninius, šalies etapus, apibendrina ir analizuoja jų rezultatus;

16.13. sudaro sąlygas mokytojams ir mokiniams naudotis sukaupta edukacinės patirties banko medžiaga, metodinėmis bei techninėmis priemonėmis, Tarnybos bibliotekoje sukaupta literatūra;

16.14. koordinuoja metodinių būrelių ir Mokyklų metodinės tarybos veiklą;

16.15. konsultuoja metodinės veiklos klausimais;

16.16.   sudaro galimybes švietimo darbuotojams kaupti ir skleisti pedagoginę patirtį Tarnyboje, kitose kvalifikacijos tobulinimo institucijose, ugdymo įstaigose;

16.17.  išduoda kvalifikacijos tobulinimą(si) įrodančius dokumentus Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka;

16.18. organizuoja ir koordinuoja Trečiojo amžiaus universiteto veiklą;

16.19. organizuoja renginius socialinių partnerių užsakymu ir jų lėšomis;

16.20. įvertina asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspek­tais, vaiko brandumą mokytis, prireikus skiria specialųjį ugdymą;

16.21. siūlo vaikui ugdymo formą, budus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, rekomenduoja mokyklą;

16.22. konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, švietimo pagalbos specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius -jų polinkių ir gabumų klausimais;

16.23. teikia informacinę, ekspertinę, konsultacinę, metodinę pagalbą mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves;

16.24. inicijuoja naujų ugdymo vietų steigimą, specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimą, aplinkos pritaikymą specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims;

16.25.  formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymąsi kartu su bendraamžiais;

16.26. rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, sumažinti švietimo pagalbos poreikį, išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti;

16.27. kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei švietimo pagalbos veiksmingumą;

16.28. teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, mokiniams mokyklose, kuriose nėra švietimo pagalbos specialistų, ir asmenims iki 21 metų;

16.29. padeda organizuoti krizių valdymą mokyklose;

16.30. viešai skelbia informaciją apie Tarnybos veiklą;

16.31. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

17. Tarnyba, siekdama savo tikslų ir įgyvendindama uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

17.1. parinkti ir taikyti tinkamas darbo formas, būdus ir metodus, užtikrinančius atliekamos veiklos kokybę;

17.2. gauti su Tarnybos veikla susijusią informaciją iš švietimo įstaigų, valstybės įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos;

17.3. bendradarbiauti su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto bei Vaiko teisių apsaugos skyriais, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, kitų savivaldybių švietimo pagalbos tarnybomis, mokyklomis, asociacijomis bei kitomis švietimo pagalbos įstaigomis ir organizacijomis;

17.4. kurti naujus mokymo(si) modelius, užtikrinančius kokybišką mokymąsi visą gyvenimą;

17.5. palaikyti ryšius su įvairiomis užsienio šalyse veikiančiomis institucijomis, kurios rūpinasi specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčiais asmenimis;

17.6. lankytis Šiaulių rajono savivaldybės formaliojo bei neformaliojo švietimo institucijose, organizuojant mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir dalijimąsi gerąja darbo patirtimi bei organizuojant mokinių neformaliojo švietimo renginius;

17.7. akredituotis teisės aktų nustatyta tvarka;

17.8.  sudaryti sutartis bei bendradarbiauti su šalies ir užsienio juridiniais bei fiziniais asmenimis;

17.9. gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

17.10. teikti mokamas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;

17.11. siųsti darbuotojus stažuotis, tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose;

17.12. siūlyti dokumentų pataisas, kurti įvairius projektus, programas, skirtas pedagogų bei kitų suaugusiųjų kvalifikacijai tobulinti, švietimo kaitai inicijuoti;

17.13.  teikti ir gauti informaciją Tarnybos veiklos klausimais Šiaulių rajono savivaldybės merui, tarybai, savivaldybės įstaigoms, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai;

17.14. suderinus su savininku plėsti savo veiklą;

17.15. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

18. Tarnyba privalo:

18.1. užtikrinti vykdomos veiklos kokybę, korektišką tyrimų metodiką;

18.1. užtikrinti saugią ir sveiką aplinką;

18.1. atlikti kitas teisės aktuose numatytas pareigas;

18.1. garantuoti įstaigos finansinį, statistinį ir rašytinį ataskaitų teisingumą;

18.1. užtikrinti išduodamų dokumentų apie specialiuosius ugdymosi poreikius konfidencialumą, atitikimą reglamentuojantiems teisės aktams.

19. Tarnyba gali turėti kitų nustatytų teisių, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

 

IV SKYRIUS TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

20. Tarnybos veikla organizuojama pagal:

20.1. direktoriaus patvirtintą Tarnybos strateginį planą, kuriam yra pritarusi Šiaulių rajono savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

20.2. direktoriaus patvirtintą Tarnybos metinį veiklos planą bei mėnesio veiklos planus;

20.3. Tarnybai vadovauja direktorius, kuris konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais pretendentams, į pareigas skiriamas ir iš jų atleidžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Direktorius:

22.1.   vadovauja Tarnybos strateginio plano, metinio veikios plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Tarnybos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti. uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Tarnybos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

22.2. tvirtina Tarnybos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

22.3. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima j darbą ir atleidžia iš jo Tarnybos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

22.4.  nustato Tarnybos specialistų darbo laiką įvertinti mokinių (vaikų) specialiesiems ugdymosi poreikiams, apibendrinti gautus duomenis, teikti rekomendacijas dėl tolesnio mokinio (vaiko) ugdymosi, vykdyti prevencines programas, teikti konsultacinę pagalbą, tobulinti profesinę kvalifikaciją ir atlikti kitas funkcijas;

22.5. rengia Tarnybos darbo tvarkos taisykles ir jas tvirtina;

22.6. sudaro darbuotojams tinkamas darbo sąlygas;

22.7. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

22.8. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

22.9. sudaro Tarnybos vardu sutartis Tarnybos funkcijoms atlikti;

22.10. organizuoja Tarnybos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

22.11. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Tarnybos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

22.12. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją;

22.13. atstovauja Tarnybai kitose institucijose;

22.14. organizuodama Tarnybos veiklą, bendradarbiauja su Šiaulių rajono ir šalies švietimo įstaigomis, švietimo pagalbą teikiančiomis institucijomis ir kitais socialiniais partneriais;

22.15. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

23. Tarnybos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Tarnyboje, demokratinį Tarnybos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Tarnybos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Tarnybos veiklos rezultatus, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, darbuotojų etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus.

 

V  SKYRIUS  TARNYBOS SAVIVALDA

24. Tarnybos savivalda grindžiama švietimo tikslais, Tarnyboje vykdomomis programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis.

25. Tarnybos savivaldos institucija – Mokyklų metodinė taryba (toliau – Metodinė taryba) –metodinių būrelių pirmininkų ir kitų aktyvių pedagogų susivienijimas, koordinuojantis metodinių būrelių veiklą. Metodinė taryba veikia pagal savo nuostatus.

26. Metodinė taryba:

26.1. telkia mokytojus įgyvendinti Šiaulių rajono savivaldybės ir šalies švietimo politiką;

26.2. nustato kvalifikacijos tobulinimo prioritetus;

26.3. inicijuoja pedagogams skirtų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą ir įgyvendinimą Šiaulių rajone;

26.4. analizuoja Šiaulių rajono mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir teikia pasiūlymus, kaip tobulinti Tarnybos veiklą;

26.5. organizuoja mokytojų metodinių darbų parodas, skleidžia gerąją patirtį, kūrybines naujoves.

 

VI SKYRIUS DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

27. Darbuotojai j darbą Tarnyboje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Tarnybos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Tarnybos darbuotojų atestacija vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS  TARNYBOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR TARNYBOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

30. Tarnyba patikėjimo ar kita teise perduotą Šiaulių rajono savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

31. Tarnybos lėšų šaltiniai:

31.1. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

31.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

31.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

31.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

32. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Tarnybos buhalterinę apskaitą, finansinę ataskaitą, darbo užmokestį, kitų išmokų mokėjimą vykdo pagal sutartį biudžetinė įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras.

34. Tarnyba užtikrina finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku.

35. Tarnybos finansinės veiklos kontrolę ir priežiūrą vykdo Valstybės kontrolės ar jos įgaliotos institucijos, Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Šiaulių rajono savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnyba.

36.Tarnyba gali būti paramos gavėja. Paramos lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Pajamos už teikiamas paslaugas naudojamos Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Tarnyba turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

38. Tarnybos interneto svetainėje skelbiama vieša informacija ir pranešimai apie Tarnyboje vykdomas veiklas.

39. Tarnybos Nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

40.Tarnybos Nuostatai keičiami ir papildomi Šiaulių rajono savivaldybės tarybos, Šiaulių rajono savivaldybės vykdomosios institucijos ar Tarnybos direktoriaus iniciatyva.

41.Tarnyba registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

42. Tarnyba reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________

No announcement available or all announcement expired.
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien