Darbo užmokestis

Atnaujinta 2023-05-02

Pareigybė

Etatai
/

Darbuo-
tojų skaičius

2023
m.  
I ketv. vidutinis nustaty-
tasis
darbo
užmokestis, Eur

 2023
m. 
II ketv. vidutinis nustaty-
tasis
darbo užmokestis, Eur

 2023
m. 
III ketv. vidutinis nustaty-
tasis
darbo
užmokestis, Eur

2023
m. 
IV ketv. vidutinis nustaty-
tasis
darbo
užmokestis, Eur


2023 m. 
vidutinis 
nustaty-
tasis
darbo
užmokestis,
Eur

Direktorius

1/1

*

    

Direktoriaus pavaduotojas

1/1

*

    

Logopedas

1/1

*

    

Psichologas

3,44/4

1403,85

    

Metodininkas

3/3

1612,00

    

Metodininkas (darbui su jaunimu)

1/2

632,4

Socialinis pedagogas

1/1

*

    

Specialusis pedagogas

1/1

*

    

Karjeros specialistas

2,3/2

1860,93

    

Sekretorius

1/1

 *

    

Kompiuterių priežiūros specialistas

0,25/1

*

    

Darbuotojai,
gaunantys minimalų atlyginimą

 

0,5/1

MMA

    

Pastaba: vidutinis nustatytasis darbo užmokestis pateiktas pagal pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą