Darbuotojai

ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS DARBUOTOJAI

Vaida Žindulienė

Sekretorė

Tel. 8 686 56692

El. p. svietimopagalba@siauliuraj.lt

Rengia Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus veiklos, darbuotojų atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo ir kitais su personalo valdymu susijusiais klausimais, dirba su dokumentų valdymo sistema avilys ir kt.

Metodininkai

Dovilė Navickaitė-Danielė

Metodininkė

Tel. 8 675 24465

El. p.svietimopagalba@gmail.com

Organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius, rengia projektus, inicijuoja kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą, formuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių klausytojų grupes, tiria ir analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikį, kokybę, rengia kvalifikacijos tobulinimo renginių sąmatas, rengia ir siunčia sąskaitas už pažymėjimus/pažymas ir kt.

 

Aurelija Kasperukienė

Metodininkė

Tel. 8 675 18511

El. p. svietimopagalba@gmail.com

Organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius, parodas, edukacines išvykas, inicijuoja kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą,  išrašo ir registruoja išduotus klausytojams kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus, rengia pažymas apie metodinę veiklą, tiria ir analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikį, kokybę ir kt.

Edita Giržadienė

Metodininkė

Tel. 8 600 26592

El. p. svietimopagalba@gmail.com

Koordinuoja ir organizuoja Trečiojo amžiaus universiteto veiklą, bendradarbiauja su asmenimis, institucijomis, susijusiomis su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu, rengia projektus ir kt.

Metodininkai mobiliam darbui su jaunimu​

Rūta Jonikaitė-Kučinskienė

Metodininkė mobiliam darbui su jaunimu

Tel. 8 653 22021 

El. p. mobilusdarbas@gmail.com

Užmezga kontaktą ir palaiko tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis, nustato ir įvertina jaunimo poreikius, užtikrina saugią aplinką ir jų realizavimo sąlygas, vykdo pirminę prevenciją, atstovauja jaunimo interesams kitose institucijose ir kt.

Logopedas​

Ieva Kulikauskienė

Logopedė

Tel. 8 600 27192

El. p. ievalog@gmail.com

Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvus, pedagogus, specialistus logopedinės pagalbos teikimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos bei korekcijos klausimais.

Psichologai​

Vitalija Monkienė

Psichologė

Tel. 8 (41) 580 813

El. p. psichologas.spt@gmail.com

Įvertina vaiko  psichosocialinės raidos ypatumus, galias ir sunkumus. Nustato vaiko elgesio ir emocines problemas, asmenybės raidos problemas.

Gintarė Astrauskaitė

Psichologė

Tel. 8 600 27589

El. p. psichologas.spt@gmail.com

Įvertina vaiko  psichosocialinės raidos ypatumus, galias ir sunkumus. Nustato vaiko elgesio ir emocines problemas, asmenybės raidos problemas.

Konsultuoja ir teikia rekomendacijas mokiniams, jų tėvams,  pedagogams mokymosi sunkumų, brandumo, elgesio ir emocijų sutrikimų ir problemų; santykių su bendraamžiais, bendravimo su tėvais sunkumų, konfliktų sprendimo ir kt. klausimais.

Rita Kazanavičiūtė

Psichologė

Tel. +370 600 27 192

El. p. 

psichologe.spt@gmail.com

Įvertina vaiko  psichosocialinės raidos ypatumus, galias ir sunkumus. Nustato vaiko elgesio ir emocines problemas, asmenybės raidos problemas.
Konsultuoja ir teikia rekomendacijas mokiniams, jų tėvams,  pedagogams mokymosi sunkumų, brandumo, elgesio ir emocijų sutrikimų ir problemų; santykių su bendraamžiais, bendravimo su tėvais sunkumų, konfliktų sprendimo ir kt. klausimais.

Kristina Bičkauskienė

Psichologė

Tel.  8 (41) 580 813

El. p.kriststank@gmail.com

Įvertina vaiko  psichosocialinės raidos ypatumus, galias ir sunkumus. Nustato vaiko elgesio ir emocines problemas, asmenybės raidos problemas.

Konsultuoja ir teikia rekomendacijas mokiniams, jų tėvams,  pedagogams mokymosi sunkumų, brandumo, elgesio ir emocijų sutrikimų ir problemų; santykių su bendraamžiais, bendravimo su tėvais sunkumų, konfliktų sprendimo ir kt. klausimais.

Specialusis pedagogas

Svetlana Žarina

Specialioji pedagogė

Tel. 8 41 580813

El. p. svetlana.zarina@gmail.com

Įvertina vaiko žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms, specialiuosius ugdymosi poreikius. Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus. Konsultuoja ir teikia  rekomendacijas vaikams, pedagogams, specialistams apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą, darbą su jais bei šių poreikių tenkinimą.

Socialinis pedagogas

Jolanta Petraitė

Socialinė pedagogė

Tel. 8600 27031

El. p. socpedagogejolanta@gmail.com

Įvertina  vaiko socialines pedagogines problemas bei poreikius ir padeda juos spręsti. Konsultuoja ir teikia rekomendacijas mokiniams, jų tėvams,  pedagogams mokymosi sunkumų, mokyklos nelankymo, elgesio problemų, santykių su bendraamžiais ir suaugusiais sunkumų ir kt. klausimais.

Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę. Inicijuoja ir įgyvendina socialinio, emocinio ugdymo bei prevencines programas ir projektus.

Kiti darbuotojai

Jonas Bugaila

Kompiuterių priežiūros specialistas

Tel. 867600435

El. p. svietimopagalba@siauliuraj.lt

Atlieka techninę kompiuterinės ir organizacinės biuro įrangos priežiūrą, antivirusinės programos atnaujinimus Tarnybos ir Šiaulių r. Kuršėnų ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo vietose   prižiūri kompiuterizuotose darbo vietose įdiegtą sisteminę ir standartinę taikomąją programinę įrangą.

Danutė Matusevičienė

Valytoja