Darbuotojai

ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS DARBUOTOJAI

Vaida Žindulienė

Sekretorė

Mob. 8 686 56 692

El. paštas svietimopagalba@siauliuraj.lt

Rengia Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus veiklos, darbuotojų atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo ir kitais su personalo valdymu susijusiais klausimais, dirba su dokumentų valdymo sistema avilys ir kt.

Metodininkai

Dovilė Navickaitė-Danielė

Metodininkė

Mob. 8 675 24 465

El. paštas svietimopagalba@gmail.com

Organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius, rengia projektus, inicijuoja kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą, formuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių klausytojų grupes, tiria ir analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikį, kokybę, rengia kvalifikacijos tobulinimo renginių sąmatas, rengia ir siunčia sąskaitas už pažymėjimus/pažymas ir kt.

 

Aurelija Kasperukienė

Metodininkė

Mob. 8 675 18 511

El. paštas svietimopagalba@gmail.com

Organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius, parodas, edukacines išvykas, inicijuoja kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą,  išrašo ir registruoja išduotus klausytojams kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus, rengia pažymas apie metodinę veiklą, tiria ir analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikį, kokybę ir kt.

Edita Giržadienė

Metodininkė

Mob. 8 600 26 592

El. paštas svietimopagalba@gmail.com

Koordinuoja ir organizuoja Trečiojo amžiaus universiteto veiklą, bendradarbiauja su asmenimis, institucijomis, susijusiomis su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu, rengia projektus ir kt.

Logopedas​

Ieva Kulikauskienė

Logopedė

Mob. 8 671 00 004

El. paštas ievalog@gmail.com

Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvus, pedagogus, specialistus logopedinės pagalbos teikimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos bei korekcijos klausimais.

Psichologai​

Vitalija Monkienė

Psichologė

Tel. (8 41) 58 08 13

El. paštas psichologas.spt@gmail.com

Įvertina vaiko  psichosocialinės raidos ypatumus, galias ir sunkumus. Nustato vaiko elgesio ir emocines problemas, asmenybės raidos problemas.

Gintarė Šakalienė

Psichologė

Mob. 8 600 27 589

El. paštas sakaliene.gint@gmail.com

Įvertina vaiko  psichosocialinės raidos ypatumus, galias ir sunkumus. Nustato vaiko elgesio ir emocines problemas, asmenybės raidos problemas.

Konsultuoja ir teikia rekomendacijas mokiniams, jų tėvams,  pedagogams mokymosi sunkumų, brandumo, elgesio ir emocijų sutrikimų ir problemų; santykių su bendraamžiais, bendravimo su tėvais sunkumų, konfliktų sprendimo ir kt. klausimais.

Rita Kazanavičiūtė

Psichologė

Mob. 8 600 27 192

El. paštas psichologe.spt@gmail.com

Įvertina vaiko  psichosocialinės raidos ypatumus, galias ir sunkumus. Nustato vaiko elgesio ir emocines problemas, asmenybės raidos problemas.
Konsultuoja ir teikia rekomendacijas mokiniams, jų tėvams,  pedagogams mokymosi sunkumų, brandumo, elgesio ir emocijų sutrikimų ir problemų; santykių su bendraamžiais, bendravimo su tėvais sunkumų, konfliktų sprendimo ir kt. klausimais.

Kristina Bičkauskienė

Psichologė

Tel.  (8 41) 58 08 13

El. paštas kriststank@gmail.com

Įvertina vaiko  psichosocialinės raidos ypatumus, galias ir sunkumus. Nustato vaiko elgesio ir emocines problemas, asmenybės raidos problemas.

Konsultuoja ir teikia rekomendacijas mokiniams, jų tėvams,  pedagogams mokymosi sunkumų, brandumo, elgesio ir emocijų sutrikimų ir problemų; santykių su bendraamžiais, bendravimo su tėvais sunkumų, konfliktų sprendimo ir kt. klausimais.

Specialusis pedagogas

Svetlana Žarina

Specialioji pedagogė

Tel. (8 41) 58 08 13

El. paštas svetlana.zarina@gmail.com

Įvertina vaiko žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms, specialiuosius ugdymosi poreikius. Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus. Konsultuoja ir teikia  rekomendacijas vaikams, pedagogams, specialistams apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą, darbą su jais bei šių poreikių tenkinimą.

Socialinis pedagogas

Jolanta Petraitė

Socialinė pedagogė

Mob. 8 600 27 031

El. paštas socpedagogejolanta@gmail.com

Įvertina  vaiko socialines pedagogines problemas bei poreikius ir padeda juos spręsti. Konsultuoja ir teikia rekomendacijas mokiniams, jų tėvams,  pedagogams mokymosi sunkumų, mokyklos nelankymo, elgesio problemų, santykių su bendraamžiais ir suaugusiais sunkumų ir kt. klausimais.

Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę. Inicijuoja ir įgyvendina socialinio, emocinio ugdymo bei prevencines programas ir projektus.

Karjeros specialistas

Valentina Kižienė Karjeros specialistė Mob. 8 606 75 795 El. paštas karjeros.sp@gmail.com
Organizuoja ir koordinuoja profesinio orientavimo paslaugų teikimą ir plėtojimą Švietimo įstaigoje, siekdamas įgyvendinti nustatytą paslaugų planą; teikia ugdymo karjerai, profesinio konsultavimo, profesinio informavimo (įskaitant ir profesinį veiklinimą) paslaugas Švietimo įstaigos mokiniams; 
Teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais Švietimo įstaigos mokiniams;   Kartu su Švietimo įstaigos bendruomene, mokiniais (jeigu reikia – mokinių tėvais, globėjais, rūpintojais) derina profesinio orientavimo paslaugų įgyvendinimą Švietimo įstaigoje, remiantis metiniu profesinio orientavimo paslaugų planu;
Supažindina Švietimo įstaigos mokinius, mokytojus, mokinių tėvus, globėjus ar rūpintojus, administraciją su Švietimo įstaigoje teikiamomis profesinio orientavimo paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis, mokymosi sąlygomis;
Teikia informaciją apie studijų ir profesinio mokymo galimybes, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles ir terminus;
Supažindina Švietimo įstaigos mokinius su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis remdamasis aktualiais ir patikimais duomenimis;
Supažindina Švietimo įstaigos bendruomenę su profesinio orientavimo srities naujovėmis ir jų taikymo galimybėmis.

Dovilė Lukšienė

Karjeros specialistė

Mob. 8 663 63 090

El. paštas dovile.luksiene@gmail.com

Organizuoja ir koordinuoja profesinio orientavimo paslaugų teikimą ir plėtojimą Švietimo įstaigoje, siekdamas įgyvendinti nustatytą paslaugų planą; teikia ugdymo karjerai, profesinio konsultavimo, profesinio informavimo (įskaitant ir profesinį veiklinimą) paslaugas Švietimo įstaigos mokiniams; 
Teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais Švietimo įstaigos mokiniams;   Kartu su Švietimo įstaigos bendruomene, mokiniais (jeigu reikia – mokinių tėvais, globėjais, rūpintojais) derina profesinio orientavimo paslaugų įgyvendinimą Švietimo įstaigoje, remiantis metiniu profesinio orientavimo paslaugų planu;
Supažindina Švietimo įstaigos mokinius, mokytojus, mokinių tėvus, globėjus ar rūpintojus, administraciją su Švietimo įstaigoje teikiamomis profesinio orientavimo paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis, mokymosi sąlygomis;
Teikia informaciją apie studijų ir profesinio mokymo galimybes, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles ir terminus;
Supažindina Švietimo įstaigos mokinius su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis remdamasis aktualiais ir patikimais duomenimis;
Supažindina Švietimo įstaigos bendruomenę su profesinio orientavimo srities naujovėmis ir jų taikymo galimybėmis.

Kiti darbuotojai

Jonas Bugaila

Kompiuterių priežiūros specialistas

Mob. 8 676 00 435

El. paštas svietimopagalba@siauliuraj.lt

Atlieka techninę kompiuterinės ir organizacinės biuro įrangos priežiūrą, antivirusinės programos atnaujinimus Tarnybos ir Šiaulių r. Kuršėnų ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo vietose   prižiūri kompiuterizuotose darbo vietose įdiegtą sisteminę ir standartinę taikomąją programinę įrangą.

Danutė Matusevičienė

Valytoja