Kontaktinė informacija

ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS DARBUOTOJAI

Rasa Piežienė

Direktorė

Tel. 867524482

El.p. svietimopagalba@siauliuraj.lt

Organizuoja Tarnybos darbą, kad būtų įgyvendinami Tarnybos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų, organizuoja bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykines olimpiadas, konkursus, teikia konsultacijas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, metodinės veiklos ir kt. klausimais.

Vilma Bagdonienė

Direktoriaus pavaduotoja

Tel. 8 675 21899

El. p. vilma.bagdone@gmail.com

Vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimų organizavimas, specialiosios pedagoginės, socialinės pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimo vaikams, tėvams, pedagogams, ugdymo įstaigoms koordinavimas, konsultacijų teikimas ugdymo įstaigoms specialiojo ugdymo organizavimo ir kt. klausimais.

Vaida Žindulienė

Sekretorė

Tel. 8 686 56692

El. p. svietimopagalba@siauliuraj.lt

Rengia Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus veiklos, darbuotojų atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo ir kitais su personalo valdymu susijusiais klausimais, dirba su dokumentų valdymo sistema avilys ir kt.

Metodininkai

Dovilė Navickaitė

Metodininkė

Tel. 8 675 24465

El. p.svietimopagalba@gmail.com

Organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius, rengia projektus, inicijuoja kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą, formuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių klausytojų grupes, tiria ir analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikį, kokybę, rengia kvalifikacijos tobulinimo renginių sąmatas, rengia ir siunčia sąskaitas už pažymėjimus/pažymas ir kt.

 

Narimantas Žalys

Metodininkas

Tel. 8 675 18511

El. p. svietimopagalba@gmail.com

Organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius, parodas, edukacines išvykas, inicijuoja kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą,  išrašo ir registruoja išduotus klausytojams kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus, rengia pažymas apie metodinę veiklą, tiria ir analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikį, kokybę ir kt.

Edita Giržadienė

Metodininkė

Tel. 8 600 26592

El. p. svietimopagalba@gmail.com

Koordinuoja ir organizuoja Trečiojo amžiaus universiteto veiklą, bendradarbiauja su asmenimis, institucijomis, susijusiomis su neformaliuoju suaugusiųjų švietimu, rengia projektus ir kt.

Metodininkai mobiliam darbui su jaunimu

Ieva Šukytė

Metodininkė mobiliam darbui su jaunimu

Tel. 8 60026574

El. p. svietimopagalba@gmail.com

Užmezga kontaktą ir palaiko tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis, nustato ir įvertina jaunimo poreikius, užtikrina saugią aplinką ir jų realizavimo sąlygas, vykdo pirminę prevenciją, atstovauja jaunimo interesams kitose institucijose ir kt.

Sergejus Staponkus

Metodininkas mobiliam darbui su jaunimu

Tel.  8 600 38358

El. p. s.staponkus@yahoo.com

Užmezga kontaktą ir palaiko tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis, nustato ir įvertina jaunimo poreikius, užtikrina saugią aplinką ir jų realizavimo sąlygas, vykdo pirminę prevenciją, atstovauja jaunimo interesams kitose institucijose ir kt.

Logopedas

Ieva Kulikauskienė

Logopedė

Tel. 8 600 27192

El. p. ievalog@gmail.com

Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvus, pedagogus, specialistus logopedinės pagalbos teikimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos bei korekcijos klausimais.

Psichologai

Vitalija Monkienė

Psichologė

Tel. 8 (41) 580 813

El. p. psichologas.spt@gmail.com

Įvertina vaiko  psichosocialinės raidos ypatumus, galias ir sunkumus. Nustato vaiko elgesio ir emocines problemas, asmenybės raidos problemas.

Gintarė Astrauskaitė

Psichologė

Tel. 8 600 27589

El. p. psichologas.spt@gmail.com

Įvertina vaiko  psichosocialinės raidos ypatumus, galias ir sunkumus. Nustato vaiko elgesio ir emocines problemas, asmenybės raidos problemas.

Konsultuoja ir teikia rekomendacijas mokiniams, jų tėvams,  pedagogams mokymosi sunkumų, brandumo, elgesio ir emocijų sutrikimų ir problemų; santykių su bendraamžiais, bendravimo su tėvais sunkumų, konfliktų sprendimo ir kt. klausimais.

Specialusis pedagogas

Svetlana Žarina

Specialioji pedagogė

Tel. 8 600 27589

El. p. svetlana.zarina@gmail.com

Įvertina vaiko žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms, specialiuosius ugdymosi poreikius. Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus. Konsultuoja ir teikia  rekomendacijas vaikams, pedagogams, specialistams apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą, darbą su jais bei šių poreikių tenkinimą.

Socialinis pedagogas

Jolanta Petraitė

Socialinė pedagogė

Tel. 860412419

El. p. jolanta.petraite@gmail.com

Kiti darbuotojai

Laimonas Nyderis

Kompiuterių priežiūros specialistas

El. p. svietimopagalba@siauliuraj.lt

Atlieka techninę kompiuterinės ir organizacinės biuro įrangos priežiūrą, antivirusinės programos atnaujinimus Tarnybos ir Šiaulių r. Kuršėnų ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo vietose   prižiūri kompiuterizuotose darbo vietose įdiegtą sisteminę ir standartinę taikomąją programinę įrangą.

Danutė Matusevičienė

Valytoja

Tel. 864593026

El. p.

danamatus60@gmail.com

Adresas V. Dambrausko g. 17-2, Kuršėnai, Kuršėnų miesto sen., LT-81184 Šiaulių r.

Tel. (8 41) 580813

Mob. 8 675 24482

e. paštas svietimopagalba@siauliuraj.lt

Įmonės kodas 304626563

Banko sąskaita:

LT 514010051004067852 Luminor Bank AB