2024 METŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO, GEROSIOS DARBO PATIRTIES IR KITŲ RENGINIŲ PLANAS