Pranešėjo informacijos pateikimas

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybai (toliau –Tarnyba):

  • tiesiogiai atvykus pas Atsakingą asmenį adresu: V. Dambrausko g. 17-2, LT-81184 Kuršėnai, Šiaulių rajonas ;
  • atsiųsti užpildydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą apie pažeidimą Tarnybos elektroninio pašto adresu pranesk@srspt.eu; arba užpildant pateiktą PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ formą –> https://www.srspt.eu/?page_id=19359.
  • atsiųsti laisvos formos pranešimą apie pažeidimą pašto adresu: V. Dambrausko g. 17-2, Kuršėnai, Šiaulių r. SVARBU. Siunčiant pranešimą apie pažeidimą paštu, po Tarnybos pavadinimo turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

Pateiktą informaciją tiria Tarnybos vadovai ir paskirti atsakingi asmenys. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, užtikrinamas gautos ir surinktos informacijos bei pranešėjo konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą ir kai asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijai– Šiaulių rajono savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos (pasitikėjimo) telefonu +370 41 420 472.

Kompetentingai institucijai:

  • Lietuvos Respublikos prokuratūrai el. paštu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt;
  • Šiaulių apygardos prokuratūrai el. paštu siauliai@prokuraturos.lt, siunčiant paštu Dvaro g. 90, 76240 Šiauliai;
  • Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) pateikti pranešimą apie korupciją galima užpildžius pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo formą. Šią formą galima rasti STT interneto svetainės https://www.stt.lt skilties „Pateikti pranešimą“.

Viešai. Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais.