Paslaugos

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba teikia šias paslaugas:

 • teikia informacinę, kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą pedagoginiams darbuotojams ir
  mokykloms, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina kvalifikacijos tobulinimo ir neformaliojo suaugusiųjų
  mokymo(si) programas bei projektus pedagogams, mokiniams, mokyklų bendruomenėms, kitų institucijų darbuotojams bei visuomenės atstovams;
 • tiria ir prognozuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių ir kitų neformaliojo švietimo
  paslaugų poreikius;
 • plečia ir aktyvina ryšius su šalies ir užsienio kvalifikacijos tobulinimo institucijomis,
  įvairiais fondais, organizacijomis, dalyvauja tarptautinių kvalifikacijos tobulinimo institucijų veikloje;
 • informuoja visuomenę apie kvalifikacijos, kompetencijų tobulinimo, saviugdos irsavišvietos poreikių tenkinimo galimybes;
 • kaupia ir skleidžia informaciją apie Šiaulių rajono savivaldybės mokytojų kvalifikacijos
  tobulinimą(si), metodinę veiklą;
 • konsultuoja rengiant kvalifikacijos tobulinimo programas, ruošiant projektus;
 • organizuoja savanorišką bei visuomenei naudingą veiklą;
 • koordinuoja vaikų ir jaunimo organizacijų veiklą rajone;
 • sudaro sąlygas veikti įvairioms organizacijoms, padedančioms tenkinti saviugdos ir
  saviraiškos poreikius;
 • planuoja ir organizuoja neformaliojo švietimo rajoninius, regioninius, šalies bei užsienio
  renginius, šventes, parodas, ekskursijas mokiniams ir edukacines išvykas mokytojams, apibendrina rezultatus;
 • organizuoja mokinių dalykines olimpiadas ir konkursus bei olimpiadų rajoninius,
  regioninius, šalies etapus, apibendrina ir analizuoja jų rezultatus;
 • sudaro sąlygas mokytojams ir mokiniams naudotis edukacinės patirties banko medžiaga,
  metodinėmis bei techninėmis priemonėmis, tarnybos bibliotekoje sukaupta literatūra;
 • koordinuoja metodinių būrelių veiklą ir Mokytojų metodinės tarybos veiklą;
 • konsultuoja metodinės veiklos klausimais;
 • sudaro galimybes švietimo darbuotojams kaupti ir skleisti pedagoginę patirtį Tarnyboje,
  kitose kvalifikacijos tobulinimo institucijose, ugdymo įstaigose;
 • išduoda kvalifikacijos tobulinimą(si) įrodančius dokumentus Tarnybos direktoriaus
  nustatyta tvarka;
 • organizuoja ir koordinuoja Trečiojo amžiaus universiteto veiklą;
 • organizuoja renginius socialinių partnerių užsakymu ir jų lėšomis;
 • įvertina asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir
  ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokytis, prireikus skiria specialųjį ugdymą;
 • siūlo vaikui ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją
  pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, rekomenduoja mokyklą;
 • konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų
  turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus), mokytojus, švietimo pagalbos specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais;
 • teikia informacinę, ekspertinę, konsultacinę, metodinę pagalbą mokytojams, švietimo
  pagalbos specialistams ir tėvams (globėjams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių  asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves;
 • inicijuoja naujų ugdymo vietų steigimą, specialiosios pedagoginės ir / ar psichologinės
  pagalbos teikimą, aplinkos pritaikymą specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims;
 • formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi
  poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymąsi kartu su bendraamžiais;
 • rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti
  specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, sumažinti švietimo pagalbos poreikį, išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti;
 • kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje
  gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei švietimo pagalbos veiksmingumą;
 • teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų
  ugdymosi poreikių vaikams, mokiniams mokyklose,  kuriose nėra švietimo pagalbos specialistų ir asmenims iki 21 metų;
 • padeda organizuoti krizių valdymą mokyklose;
 • viešai skelbia informaciją apie Tarnybos veiklą;
 • atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.