Veiklos sritys

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) – Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsteigta 2017 m. rugpjūčio 31 d. Tarnyba įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

Tarnybos pagrindinė paskirtis – švietimo pagalbos įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra teikti mokiniui, mokytojui ir (ar) mokyklai pedagoginę, psichologinę, informacinę ir konsultacinę kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą.

Tarnybos grupė – švietimo pagalbos įstaiga, kodas 3150.
Tarnybos tipas – švietimo pagalbos tarnyba, kodas 3153.
Tarnybos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
Tarnybos veiklos rūšys:
– kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
– kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
– sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51.
Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
– spausdinimas ir įrašų laikmenų tiražavimas, kodas 18.1;
– pagaminto valgio tiekimas renginiams, kodas 56.21;

– kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
– leidybinė veikla, kodas 58.1;
– kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;
– nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
– moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas 72;

– rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa 73.20;
– ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;
– kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla, kodas 79.90;
– posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30;

– sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas, kodas 84.12;
– kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;

– sportinė veikla, kodas 93.1;

– kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla, kodas 94.99;

– kita, niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09.