ĮVERTINIMAS (pedagoginis psichologinis, brandumo mokyklai)

Įvertinimas – vaiko pedagoginių, psichologinių, asmenybės sunkumų, specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas ir pagalbos priemonių rekomendavimas. Jį atlieka Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos specialistai – psichologai, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas.
Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir kitų  bendrųjų programų pritaikymą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.

  • Ikimokyklinio amžiaus vaikų įvertinimą atlieka logopedas, dažnai kartu su  specialiuoju pedagogu, kartais – psichologu. Esant sveikatos sutrikimams, reikalinga tai liudijanti medicininė pažyma.
  • Mokyklinio amžiaus vaikų įvertinimą (kompleksinis) atlieka psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas (pagal poreikį). Esant sveikatos sutrikimams, reikalinga tai liudijanti medicininė pažyma.

Psichologas – atlieka skirtingų intelekto funkcijų įvertinimą;
Logopedas – įvertina kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
Specialusis pedagogas – nustato žinių, mokėjimų, gebėjimų lygį ir jų atitiktį atitinkamoms ugdymo programoms.
Dėl pedagoginio psichologinio vaiko gebėjimų įvertinimo į Pedagoginę psichologinę tarnybą gali kreiptis:

  • ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisija;
  • tėvai (globėjai), kurių vaikai nelanko jokios ugdymo įstaigos.

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje (toliau – Tarnyba) vertinami asmenys nuo 0 iki 21 metų, kurie gyvena Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje ir (arba) yra ugdomi Šiaulių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose. Vertinimas atliekamas tėvams (globėjams) sutikus.
Priešmokyklinis ugdymas:

  • pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. jam sueina 5 metai;
  • gali būti pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 d., švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą;
  • priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.