ŠIAULIŲ R. MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO POREIKIŲ TYRIMO ANALIZĖ

2023 m. vasario–kovo mėn. Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba (toliau Tarnyba) organizavo mokytojų apklausą, kurios tikslas atsižvelgiant į mokytojų lūkesčius, pateiktus pasiūlymus, efektyviau organizuoti kvalifikacijos tobulinimą. Atliekant tyrimą iš viso anketą užpildė 322 mokytojai, gauti duomenys reprezentatyvūs. Tyrimo metu gauti duomenys buvo sisteminami, grupuojami ir pristatomi grafiškai (lentelėse, schemose) bei aprašyti. Pasirinkta vykdyti kiekybinį tyrimą. Kiekybiniam tyrimui atlikti buvo pasitelkta anketinė apklausa, sudaryta iš 11 klausimų, dalis klausimų buvo uždari, kiti atviri.
Išanalizavus respondentų atsakymus nustatyta, kad Šiaulių rajono mokytojams aktualiausia prioritetinė kvalifikacijos tobulinimo sritis – kompetencijos, reikalingos įtraukties principui įgyvendinti. Mokytojams taip pat aktualus skaitmeninių kompetencijų stiprinimas, ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų gerinimas. Mokytojams mažiausiai aktualios sritys: pilietinio ugdymo kompetencijų stiprinimas ir lyderystės ugdymui ir mokymuisi būtinų kompetencijų tobulinimas. Didžioji dalis mokytojų pageidauja kelti kvalifikaciją ne mažiau, kaip kartą per ketvirtį. Rezultatų pasiskirstymas leidžia daryti prielaidą, kad mokytojams svarbu kelti kvalifikaciją ir kad didžioji dalis pageidautų kelti kvalifikaciją bent 4 kartus per metus arba pagal poreikį, priklausomai nuo jų užimtumo ir nuo kvalifikacijos tobulinimo renginių pasiūlos. Remiantis rezultatais nustatyta, kad mokytojai pageidauja mokytis mišriai t.y. dalį laiko nuotoliniu būdu, dalį laiko gyvai. Taip pat išreikštas noras mokytis kitose organizacijose Šiaulių mieste, visoje Lietuvoje ir užsienyje, neformalioje aplinkoje.
Tyrimo metu nustatyta, kad Šiaulių rajono mokytojų labiausiai pageidaujami lektoriai– mokytojai praktikai, lektorių komandos. Mažiausiai pageidaujami lektoriai – ministerijų, apskričių, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojai, mokyklų vadovai, pavaduotojai, skyrių vedėjai. Šiaulių rajono mokytojai vis dėlto labiausiai vertina savo srities profesionalus, kurie praktiškai vykdo veiklą apie kurią moko. Remiantis rezultatais galima teigti, kad labiausiai mokytojai pageidauja kvalifikacijos tobulinimo renginių apie įtraukųjį ugdymą, atnaujintą ugdymo turinį, mokinių pasiekimų gerinimą, ugdymo praktikas, skaitmeninį ugdymą. Atkreiptas dėmesys, kad trūkta tematikos neturintiems mokytojo darbo patirties. Šiaulių rajone 59 asmenys nurodė, kad galėtų vesti atviras pamokas kolegoms, pasidalintų patirtimi, kaip praktiškai dirba su mokiniais, pamokyti kitus naudotis įvairiomis programomis ir priemonėmis.
Siekiant tobulinti Tarnybos veiklą siūloma organizuoti daugiau praktinių mokymų gyvai, šios dienos aktualijas atliepiančiomis temomis. Skirti daugiau dėmesio bendradarbiavimui ne tik tarp kolegų Šiaulių rajone, bet pasikviečiant kolegas iš kitų rajonų ar šalių. Pasiūlyti įvairesnių kvalifikacijos tobulinimo formų, daugiau išvykų, organizuoti daugiau renginių neformalaus ugdymo mokytojams. Siekiant gerinti švietimo pagalbos teikimą siūloma stiprinti komunikaciją teikiant pagalbą SUP vaikams, aktyviau dalintis gerąja patirtimi, organizuoti daugiau paskaitų, mokymų tėvams.

Parengė:
Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos metodininkė
D. Navickaitė-Danielė