Korupcijos prevencija įstaigoje

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ

Asmuo, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Šiaulių r.
švietimo pagalbos tarnyboje – Vaida Žindulienė,sekretorė. Pastebėjus
korupcijos apraiškas Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyboje kreiptis el.
p. pranesk@srspt.eu .

Viešųjų ir privačių interesų derinimas

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos  direktorius, direktoriaus pavaduotojas, viešųjų pirkimų komisijos nariai, viešųjų pirkimų organizatoriai, viešųjų pirkimų iniciatoriai  p r i v a l o  teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus.
 Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. KS-176 „Dėl Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, patvirtino Privačių interesų deklaracijos formą, taip pat Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisykles.

Privačių interesų deklaracijos:

  • teikiamos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) Privačių interesų registre (PINREG);
  • viešinamos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka VTEK interneto puslapyje https://pinreg.vtek.lt/app/deklaraciju-paieska.

Darbuotojų antikorupcinis švietimas

REKOMENDACIJOS siekiant didinti darbuotojų nepakantumą korupcijai ir
skatinti jų įsitraukimą į antikorupcinę veiklą: